Abban az esetben, ha a kérelmező ugyanazon biztosítási jogviszonya alapján egyidejűleg táppénzre, csecsemőgondozási díjra, gyermekgondozási díjra, örökbefogadói díjra (továbbiakban együtt: pénzbeli ellátások), baleseti táppénzre is jogosult lenne, – a lenti esetben foglalt kivételekkel – csak az egyik ellátást veheti igénybe saját választása szerint.

Ha az igénylő pénzbeli ellátások folyósításának ideje alatt újabb ellátásra válik jogosulttá, vagy eredeti választásától eltérően más ellátást kíván igénybe venni, akkor a választott újabb ellátást a korábban megállapított ellátás folyósításának megszüntetését követő naptól kell folyósítani. A választás napjának a biztosított, illetve a szülő által megjelölt napot kell tekinteni, feltéve, hogy a jogosultság feltételeivel már ezen a napon rendelkezik.

A választott újabb ellátás a választás napjára visszamenőlegesen járó összegét az ellátást megállapító szerv csökkenti az újabb ellátásra való jogosultság kezdő napjától a korábban megállapított ellátás folyósítása megszüntetésének napjáig kifizetett ellátás nettó összegével. Az ily módon kiszámolt különbözet kamatmentes kifizetésére a csökkentés teljesítését követő három munkanapon belül kerül sor.

A megszüntetésről és a megszüntetés napja után folyósított, valamint a levonandó korábbi ellátás összegéről a folyósító szerv hivatalból dönt és gondoskodik a választott újabb ellátás folyósításáról, így a szülőnek ezzel kapcsolatban nem szükséges külön kérelmet benyújtania vagy nyilatkozatot tennie.

Az, aki ugyanazon gyermek jogán egyidejűleg gyermekgondozást segítő ellátásra, gyermeknevelési támogatásra és pénzbeli ellátásokra, baleseti táppénzre is jogosult, választása szerint csak az egyik ellátást veheti igénybe, kivéve azt a személyt, aki gyermekgondozási támogatás, illetve gyermekgondozási díj igénybevétele mellett munkát vállal és keresőképtelenségére tekintettel táppénzre vagy baleseti táppénzre jogosult.

Pl.: Az anya gyermekével gyermekgondozási díjban részesül, és e mellett munkát vállal, betegsége esetén táppénzre lehet jogosult.

A szülő a különböző korú gyermekei jogán a gyermekgondozást segítő ellátást, a gyermeknevelési támogatást és a pénzbeli ellátásokat, baleseti táppénzt egyidejűleg is igénybe veheti.

Pl.: Az anya első gyermekét otthon gondozza, és gyermekgondozást segítő ellátásban részesül. Ezzel párhuzamosan lehetőség van arra, hogy második gyermekére tekintettel csecsemőgondozási díjat is igénybe vegyen.

Ha a szülő különböző korú gyermekeire tekintettel, az egyik gyermeke után jogosult csecsemőgondozási díjra vagy gyermekgondozási díjra, akkor a másik gyermeke jogán járó csecsemőgondozási díjat vagy gyermekgondozási díjat egyidejűleg is igénybe veheti.

Pl.: Ha az anya első gyermekét otthon gondozza, és gyermekgondozási díjban részesül, úgy párhuzamosan a második gyermekére tekintettel csecsemőgondozási díjat is igénybe vehet.

Ha a szülők a közös háztartásban élő több gyermek jogán egyidejűleg gyermekgondozást segítő ellátásra, gyermeknevelési támogatásra és pénzbeli ellátásokra, baleseti táppénzre is jogosultak, választásuk szerint – a gyermekápolási táppénz kivételével – a gyermekek után járó ellátásokat csak az egyik szülő veheti igénybe.

Pl.: Az anya csecsemőgondozási díjra jogosult a 2021. július 01. napot követően született gyermekére tekintettel, ugyanakkor az „idősebb” gyermek után még jogosult gyermekgondozási díjra. Ha az idősebb gyermekre tekintettel apa is rendelkezik a gyermekgondozási díjra való jogosultság feltételeivel, akkor sem lehetséges, hogy az anya csecsemőgondozási díjat, az apa pedig gyermekgondozási díjat vegyen igénybe egyidejűleg, függetlenül attól, hogy két különböző korú gyermek után járó ellátásról van szó.

A közös háztartásban élő gyermek jogán – választásuk szerint – a szülők valamelyike gyermekápolási táppénzre szerezhet jogosultságot.

Pl.: Az anya gyermekgondozási díjat kap az egyik gyermekre tekintettel, aki megbetegszik, és kórházba kerül. Az anya gyermeke mellett tartózkodik a kórházban. Amennyiben a másik gyermek is megbetegszik az apa vele gyermekápolási táppénzt vehet igénybe.

Pl. Az anya gyermekgondozási díjat kap gyermekére tekintettel. Az anya megbetegszik, és kórházba kerül. Időközben a gyermek is beteg lesz. Ebben az esetben az apa ugyanazon gyermekre, aki jogán az anya gyermekgondozási díjban részesül jogosulttá válhat gyermekápolási táppénzre.

A választás napjának meghatározása

A pénzbeli ellátások, a baleseti táppénz, a gyermekgondozási segély, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt ezen ellátások között – a jogosultsági feltételek fennállta esetén – az ellátásra jogosult személy választhat. Az ellátások között abban az esetben kell a jogosultnak választania, ha egy gyermek van a családban, vagy ha a különböző korú gyermekek 2014. január 1. előtt születtek.

Ezen ellátások közti választás esetén a választott (új) ellátás iránti kérelmet az újonnan választott ellátás iránti igény elbírálására jogosult – járási hivatal (pénzbeli ellátások, baleseti táppénz, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermeknevelési támogatás), illetve társadalombiztosítási kifizetőhely (csak pénzbeli ellátások, baleseti táppénz) – szervhez kell benyújtani a folyósítás alatt álló (régi) ellátás beszüntetésére vonatkozó kérelemmel együtt.

Tehát, ha a választott, új ellátás csecsemőgondozási díj, vagy gyermekgondozási díj akkor a kérelmet a foglalkoztatónál (vagy a kormányhivatalnál), ha a választott új ellátás gyermekgondozást segítő ellátás, vagy gyermeknevelési támogatás, akkor azt minden esetben a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalnál kell bejelenteni, az addig folyósított ellátás megszüntetésére vonatkozó kérelemmel együtt.

A választott újabb ellátást a korábban megállapított ellátás folyósításának megszüntetését követő naptól kell folyósítani. A választás napjának a biztosított, illetve a szülő által megjelölt napot kell tekinteni.

Amennyiben valaki egyidejűleg két ellátásra is jogosult, és mindkét ellátás folyósítható részére egyidejűleg, úgy a korábbi ellátást lemondani nem kell, csupán az új ellátás iránti kérelmet kell benyújtani a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező szervhez (jkormányhivatalhoz, vagy társadalombiztosítási kifizetőhelyhez).

Pl.: A biztosított a korábban született gyermekével gyermekgondozást segítő ellátásban részesül, de 2021. november 12-én született gyermekére tekintettel csecsemőgondozási díjat vagy gyermekgondozási díjat is igénybe kíván venni. Ez esetben a gyermekgondozást segítő ellátást – mivel az ellátásokra egyidejűleg is jogosult – nem kell lemondania.