A társadalmi szolidaritás elve alapján az egészségbiztosítónak lehetősége van arra, hogy a jogszabályban meghatározott, és a költségvetés biztosította anyagi keretek között az általános szabályoktól eltérően, méltányosságot gyakorolva táppénzt, gyermekápolási táppénzt, csecsemőgondozási díjat, gyermekgondozási díjat állapítson meg.

 

Tartalom:

Kinek a részére engedélyezhető méltányosságból pénzbeli ellátás?

Mikor lehet a biztosított részére méltányosságból táppénzt megállapítani?

Méltányosságból milyen összegben és milyen időtartamra engedélyezhető táppénz?

Milyen esetben lehet a biztosított részére méltányosságból csecsemőgondozási díjat, gyermekgondozási díjat megállapítani?

Méltányosságból milyen összegben és milyen időtartamra engedélyezhető csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj?

Mit kell benyújtani a méltányosságból adható táppénz iránti kérelemhez?

Mi alapján kerül elbírálásra a méltányosságból adható pénzbeli ellátás iránti kérelem?

Ki állapítja meg a méltányosságból engedélyezett pénzbeli ellátást?

Hová kell benyújtani a méltányosságból engedélyezhető pénzbeli ellátás iránti kérelmet?

Jogszabályok

 

Kinek a részére engedélyezhető méltányosságból pénzbeli ellátás?

Pénzbeli ellátást méltányosságból is kizárólag a biztosítottak részére lehet megállapítani.

 

Mikor lehet a biztosított részére méltányosságból táppénzt megállapítani?

Rövid biztosításban töltött idő esetén:

Ha a biztosítási jogviszonnyal rendelkező beteg a keresőképtelenségét megelőző időszakban rövid biztosítási idővel rendelkezik, ugyanakkor a keresőképtelensége időtartama meghaladja a táppénzre való jogosultság időtartamát.

Gyermek betegsége esetén:

 • Az 1 és 12 év közötti gyermekek esetében, ha a biztosított szülő a gyermek életkorához kötött, jogszabályban meghatározott gyermekápolási táppénzre való jogosultságát kimerítette. A 12 év alatti gyermek ápolására vonatkozó gyermekápolási táppénzt méltányosságból legkorábban a jogszabályban meghatározott jogosultsági idő lejártát követő naptól lehet megállapítani.

 • Ha a biztosított szülő a 12 és 18 év közti életkorú beteg gyermekét otthon ápolja, vagy ha a gyermeket kórházban kezelik, a kórházi kezelése időtartamára, amennyiben a szülő a gyermeke mellett tartózkodik a kórházban.

 

 

Méltányosságból milyen összegben és milyen időtartamra engedélyezhető táppénz?

A méltányosságból megállapítható táppénz folyósításának idejét és összegét az egészségbiztosító az általános szabályoktól eltérően is meghatározhatja, de a méltányosságból megállapított táppénz naptári napi összege nem haladhatja meg a táppénz naptári napi maximum összegét (a táppénzre való jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének a harmincad részét).

A biztosítási jogviszony fennállása alatt, a biztosított számára megállapított táppénz folyósításának időtartama a méltányosságból engedélyezhető táppénz folyósítás időtartamával együtt sem haladhatja meg az egy évet.

A méltányosságból  engedélyezett  táppénz  folyósításának  időtartamát egy újabb keresőképtelenség esetén az ún. táppénzelőzménybe be kell számítani, és az együttes időtartam az egy évet nem haladhatja meg. 

 A méltányosságból engedélyezett táppénz folyósításának időtartamát az újabb keresőképtelenség alapján járó táppénz folyósításának időtartamába be kell számítani.

Ha a keresőképtelenség igazolhatóan az egészségügyi ellátás SARS-CoV2 járványhelyzethez kapcsolódó felfüggesztése okán egy éven túl is fennáll, a táppénz méltányosságból a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb hatodik hónap végéig folyósítható.

 

Milyen esetben lehet a biztosított részére méltányosságból csecsemőgondozási díjat, illetve gyermekgondozási díjat megállapítani?

Amennyiben a biztosított szülő a csecsemőgondozási díjra, illetve a gyermekgondozási díjra való jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási idővel nem rendelkezik.

Hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díj (diplomás gyed) vonatkozásában méltányosság gyakorlására nincs lehetőség.

 

Méltányosságból milyen összegben és milyen időtartamra engedélyezhető csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj?

A méltányosságból engedélyezhető csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj folyósításának idejét és összegét az egészségbiztosító az általános szabályoktól eltérően is meghatározhatja.

A méltányosságból megállapított ellátás időtartama csecsemőgondozási díj esetében nem haladhatja meg a szülési szabadságnak megfelelő időtartamot (168 nap), gyermekgondozási díj esetében legfeljebb a gyermek 2. életévének betöltéséig lehet méltányosságot gyakorolni.

Az ellátás összege csecsemőgondozási díj vonatkozásában a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresénél, gyermekgondozási díj esetén pedig a minimálbér kétszeresének 70%-ánál nem lehet magasabb. A méltányosságból megállapított ellátás újabb jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet, így ha a biztosított részére méltányosságból engedélyezésre került a csecsemőgondozási díj, nem vonja maga után a gyermekgondozási díj iránti kérelem pozitív elbírálását.

 

Mit kell benyújtani a méltányosságból adható táppénz iránti kérelemhez?

A kérelemhez csatolni kell:

 • "Kérelem a biztosított részére pénzbeli ellátás méltányosságból történő elbírálásához" elnevezésű nyomtatványt,

 • a kifizetőhely vagy a kormányhivatal azon végleges döntését, hogy a kérelmező az ellátásra nem jogosult (kivéve a 12 éves, vagy annál idősebb, dee 18 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása vagy kórházi tartózkodása címén méltányosságból megállapítható táppénz esetét),

 • ha a foglalkoztató társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtet - a Központ által rendszeresített nyomtatványt kitöltve ("Adatlap a méltányosságból engedélyezhető pénzbeli ellátások igényléséhez társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére" elnevezésű nyomtatvány).

 

A táppénz iránti kérelemhez továbbá csatolni kell:

 • „Orvosi Igazolás keresőképtelen állományról”, „Igazolás a szülő részére, a 18 éven aluli gyermekkel fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátása ideje alatt történő együtt tartózkodásának időtartamáról” elnevezésű orvos által kiállított igazolásokat,
 • a kezelőorvos javaslatát, a keresőképtelenség várható időtartamára vonatkozó orvosi szakvéleményt,
 • SARS-CoV2 járványhelyzethez kapcsolódó hosszan tartó keresőképtelenség okán méltányosságból igényelt táppénz esetén csatolnia kell az egészségügyi szolgáltató arra vonatkozó igazolását, hogy a kérelmező keresőképtelensége és az egészségügyi ellátás felfüggesztésének ok-okozati összefüggése fennáll.

 

 

Mi alapján kerül elbírálásra a méltányosságból adható pénzbeli ellátás iránti kérelem?

A méltányossági kérelem elbírálásánál a következő szempontokat kell az egészségbiztosítónak figyelembe vennie:

 • a kérelmező biztosításban töltött idejét,
 • a kérelmező 30 napnál hosszabb megszakítást megelőző biztosítási idejének tartamát,
 • a kérelmező jövedelmi viszonyait és egyéb méltánylást érdemlő körülményeit,
 • táppénz esetén az illetékes orvos által kiadott igazolásban foglaltakat.

 

Ki állapítja meg a méltányosságból engedélyezett pénzbeli ellátást?

A méltányosságból engedélyezhető pénzbeli ellátások iránti kérelmet az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (továbbiakban: kormányhivatal) bírálja el és értesíti a kérelmezőt, valamint a foglalkoztatót, vagy a társadalombiztosítási kifizetőhelyet az engedélyezett pénzbeli ellátás összegéről és a folyósítás időtartamáról.

A méltányossági ellátást kizárólag a kormányhivatal állapíthatja meg, még akkor is, ha a kérelmező foglalkoztatójánál társadalombiztosítási kifizetőhely működik.

A kormányhivatal méltányossági jogkörében hozott döntése ellen nincs helye fellebbezésnek.

 

Hová kell benyújtani a méltányosságból engedélyezhető pénzbeli ellátás iránti kérelmet?

Méltányosságból megállapítható pénzbeli ellátás iránti kérelmet az igénylő foglalkoztatójához kell benyújtani. A saját jogú, vagy a gyermek ápolása címén igényelt táppénz folyósítására vonatkozó kérelemhez a kérelmezőnek csatolni kell az orvosi igazolást a keresőképtelenségről, valamint javaslatot, orvosi szakvéleményt a keresőképtelenség várható időtartamáról.

A foglalkoztató a biztosított pénzbeli ellátások iránti méltányossági kérelmét és a rendelkezésre bocsátott valamennyi dokumentumot a kérelem kézhezvételétől számított 5 napon belül továbbítja a székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz.

A foglalkoztató, ha társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtet, a biztosított méltányossági kérelmét, a foglalkoztató rendelkezésére bocsátott valamennyi dokumentumot, valamint a Magyar Államkincstár Központ által rendszeresített nyomtatványt kitöltve, a kérelem benyújtásától számított 5 napon belül megküldi a kormányhivatalhoz.