baleseti shutterstock 131535842

A baleseti táppénz az üzemi balesetként elismert balesettel, foglalkozási megbetegedéssel összefüggő keresőképtelenség idejére nyújtott – egészségbiztosítás keretében igénybe vehető – pénzbeli ellátás.

 

Tartalom:

Ki jogosult baleseti táppénzre? 
Mennyi a baleseti táppénz összege? 
Hová kell benyújtani a kérelmet? Mit kell csatolni a kérelemhez? 
Hogyan és meddig folyósítják a baleseti táppénzt? 
            1. Baleseti táppénz előzmény
            2. Ugyanazon balesetből eredő baleseti táppénz igény
Mennyi idő alatt bírálják el a baleseti táppénz igényt? 

Mennyi ideig kérhetem a baleseti táppénzt? 
Mit kell tennem, ha az adataimban változás következik be? 
Mit tehetek, ha nem értek egyet a döntéssel? 
Nyomtatványok 
Jogszabályok

 

 

Ki jogosult baleseti táppénzre? 

Fontos! Baleseti táppénz csak akkor állapítható meg, ha a bejelentett üzemi baleset, foglalkozási megbetegedés tényét a baleseti táppénz megállapítására jogosult szerv [kifizetőhely, vagy az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal) határozattal megállapította.

Baleseti táppénzre jogosultak azon személyek, akikre kiterjed a biztosítási kötelezettség.

Baleseti táppénz annak jár, aki a biztosítása fennállása alatt, vagy a biztosítása megszűnését követő legkésőbb harmadik napon üzemi baleset következtében keresőképtelenné válikKeresőképtelen az, aki az üzemi balesettel összefüggő és gyógykezelést  igénylő egészségi állapota miatt vagy gyógyászati segédeszköz hiányában munkát végezni nem tud.

A baleseti táppénz megállapításának alapfeltétele, hogy az üzemi baleset és a keresőképtelenség ok-okozati összefüggésben álljon egymással.

 

Mennyi a baleseti táppénz összege?

A baleseti táppénz összegének megállapításánál jövedelemként kizárólag a jogosultság kezdő napján fennálló munkaviszonyában (egyéb biztosítási jogviszonyában) elért, a személyi jövedelem-adóelőleg megállapításához, az állami adóhatósághoz bevallott, társadalombiztosítási járulékalapot képező jövedelmet lehet figyelembe venni.

A baleseti táppénz összege a következőképpen alakul:

1. Amennyiben az igénylő, a baleseti táppénz jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafelé számítva rendelkezik 180 naptári napi jövedelemmel, akkor a baleseti táppénz alapját, ezen 180 napi jövedelem figyelembe vételével kell megállapítani, ha a biztosítási idő folyamatos. A folyamatos biztosítási idő megszakítása esetén, a megszakítást megelőző jövedelmet nem lehet figyelembe venni. A 180 napi jövedelem keresésekor legfeljebb az ellátásra való jogosultság kezdő napját megelőző naptári év első napjáig lehet visszamenni.

2. Ha az 1. pontban meghatározott időtartamban nincs 180 naptári napi jövedelme, akkor a baleseti táppénz alapját, a jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyában elért – legalább 30 napnyi - tényleges jövedelem, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelem figyelembevételével kell megállapítani.

A tényleges jövedelmet ebben az esetben is az ellátásra való jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától az előző év első napjáig terjedő időszakban elért jövedelemből kell megállapítani.

3., A baleseti táppénz összege azonos lesz az 1., vagy 2., pontban meghatározott baleseti táppénz alapjának naptári napi összegével, azaz 100%-ával.

Úti baleset esetén ennek az összegnek 90%-ával. 

Társadalombiztosítási járulék fizetésére nem kötelezett biztosított, illetőleg baleseti ellátásra jogosult személy esetében a baleseti táppénz összegét az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege (2022‐ben is 28.500 Ft) 150 %‐ának alapulvételével kell megállapítani, amely tehát 2022ben 42 750, Ft alapulvételét jelenti. 

 

 

Hová kell benyújtani a kérelmet? Mit kell csatolni a kérelemhez?

Főszabály szerint a baleseti táppénz iránti kérelmet a foglalkoztatóhoz kell benyújtani, aki a kérelem beérkezését és az igazolások átvételét (beérkezését) hitelt érdemlő módon köteles igazolni. Amennyiben a foglalkoztatónál nem működik társadalombiztosítási kifizetőhely, úgy a foglalkoztató köteles 5 napon belül a kérelmet továbbítani a székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz.

A balesetet szenvedett biztosítottnak a foglalkoztatóhoz be kell nyújtania a keresőképtelenségről szóló orvosi igazolást. 

Magyarországgal szociális biztonsági egyezményt kötött országnak a magyarországi biztosítással rendelkező állampolgára által a korábban a Magyarország területén kívül elszenvedett üzemi balesetére tekintettel kérelmezett baleseti táppénz esetén a kormányhivatalhoz kell a kérelmet benyújtani. A kérelemhez csatolni kell az orvosi igazolást, valamint az üzemi baleset elismerésére vonatkozó bizonyítékok magyar nyelvű fordítását is. 

Ha Ön egyéni vállalkozó a baleseti táppénz iránti kérelmét írásban, a székhelye szerint illetékes kormányhivatalnál nyújthatja be.

A biztosítás megszűnését követően benyújtott (ún. passzív) baleseti táppénz kérelemhez a korábban átvett „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű nyomtatványt is mellékelni kell. 

 

Hogyan és meddig folyósítják a baleseti táppénzt?

A baleseti táppénz a keresőképtelenség első napjától folyósítható, a kérelmezőnek betegszabadság nem állapítható meg. A foglalkozási megbetegedés alapján igényelt baleseti táppénz esetén a baleset napjának a foglalkozási megbetegedés orvos által megállapított napját kell tekinteni.

A baleseti táppénz jogosultságának időtartama független attól, hogy a biztosított hány nap folyamatos, előzetes biztosítási idővel rendelkezik. Baleseti táppénz az előzetes biztosítási időre tekintet nélkül, a balesetből eredő keresőképtelenség időtartamára, de legfeljebb egy éven át jár, azonban a baleseti táppénz folyósítása az orvosszakértői szerv szakvéleménye alapján, maximum egy évvel meghosszabbítható. 

A baleseti táppénz folyósításának 240. napját követő 15 napon belül a baleseti táppénzt megállapító szerv a keresőképtelenséget elbíráló orvost és a biztosítottat értesíti a baleseti táppénz jogosultság megszűnésének időpontjáról.

1. Baleseti táppénz előzmény 

A baleseti táppénzre jogosultság időtartamának megállapításánál figyelembe kell venni, hogy a biztosított a jogosultság első napját közvetlenül megelőző egy éven belül részesült‐e már baleseti táppénzben. Ha a jogosultság első napját közvetlenül megelőző egy éven belül már részesült baleseti táppénzben, akkor az egy éven belüli baleseti táppénzfolyósítás időtartamát az újabb jogosultsági időtartamba be kell számítani. Azaz a korábban folyósított baleseti táppénz időtartamával csökken az újabb baleseti táppénz folyósítására nyitva álló egy éves időtartam. 

A baleseti táppénz előzményének vizsgálata során a nem baleseti táppénz folyósításának időtartamát, mint táppénzelőzményt nem kell figyelembe venni. 


2. Ugyanazon balesetből eredő ismételt baleseti táppénz iránti igény

Ha a sérült az első baleseti táppénz igénybevételét követő 180 napon belül ugyanazon üzemi baleset következtében, abban a jogviszonyában ahol a baleset érte, ismét keresőképtelenné válik, baleseti táppénzre ismételten jogosult lesz, azzal, hogy ilyen esetben a baleseti táppénz összege a korábban megállapított összegnél kevesebb nem lehet. 

 

Mennyi idő alatt bírálják el a baleseti táppénz iránti igényt?

Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező kormányhivatalhoz, vagy az igénylő munkáltatója által működtetett kifizetőhelyhez történő megérkezését követő naptól számított 8 nap, feltéve hogy a baleseti táppénz iránti kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló adatok alapján az igény elbírálható, egyéb esetben (pl. ha hiánypótlási eljárást kell lefolytatni) legfeljebb 60 nap.

Mennyi ideig kérhetem a baleseti táppénzt?

Az egészségbiztosítási pénzbeli ellátás iránti igény az igénybejelentés napjától visszamenőleg legfeljebb hat hónapra érvényesíthető. Az ellátást legkorábban az igénybejelentés napját megelőző 6. hónap első napjától lehet megállapítani.

Az igénybejelentés napja a kérelem benyújtásának - vagy ha a kérelmet posta útján terjesztették elő a kérelem postára adásának - igazolt napja.

A baleseti táppénz méltányosságból történő megállapítása, illetve meghosszabbítása nem lehetséges.


Mit kell tennem, ha az adataimban változás következik be?

Amennyiben Ön baleseti táppénzben részesül, köteles minden olyan adatot vagy tényt bejelenteni, amely az ellátásra jogosultságát vagy ellátása folyósítását érinti. Így például be kell jelenteni, ha a baleseti táppénz folyósításának ideje alatt a biztosítási jogviszonya megszűnik, folyósítási címe, folyószámla-száma megváltozik, vagy ha a folyósítás ideje alatt keresőtevékenységet folytat. 

A bejelentési kötelezettség elmulasztása, a bejelentés késedelmes teljesítése vagy valótlan adatok közlése esetén 10.000 Ft-tól 100.000 Ft-ig terjedő összegű – az elkövetett mulasztással arányos – mulasztási bírság állapítható meg.

 

Mit tehetek, ha nem értek egyet a döntéssel?

Amennyiben nem ért egyet a kérelmező a baleseti táppénz iránti kérelme elbírálása során hozott döntéssel, akkor a döntés ellen közigazgatási pert indíthat.

A jogorvoslati lehetőségekről bővebben a pénzbeli ellátásokra vonatkozó közös szabályoknál olvashat.

 

Nyomtatványok

  • Foglalkoztatói igazolás
  • Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, örökbefogadói díj, baleseti táppénz igényléséhez 
  • Orvosi igazolás keresőképtelen állományról
  • Üzemi baleseti jegyzőkönyv – egyéni és társas vállalkozók esetén (KPE170)
  • Munkabaleseti jegyzőkönyv 
  • Nyilatkozat az üzemi balesetnek nem minősülő baleset (sérülés) körülményeiről (KPE180)
 

Jogszabályok